Aktualności

Siuda, Filipowski i Partnerzy

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

W dniu 1 marca 2018 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o opłatach egzekucyjnych. Przedmiotowe ustawy mają stanowić między innymi remedium na nieprawidłowe wykorzystywanie środków egzekucyjnych przez komorników sądowych, a także swoistą odpowiedź na postulaty „etyki i rzetelności wykonywania zawodu” komornika sądowego. Ministerstwo Sprawiedliwości swym projektem w sposób całkowicie odmienny ukształtowało dotychczas obowiązujące regulacje. Po pierwsze jako novum wprowadzony został obowiązek rejestrowania […]

Siuda, Filipowski i Partnerzy

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GOTOWY!

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt nowej ustawy wiąże się z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r. a RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego […]

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [RODO] – OD MAJA 2018 R.

Ważne: 1.    Dnia 25 maja 2018 r wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 2.    Nowe regulacje znacząco poszerzają zakres obowiązków wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe 3.    Brak przestrzegania wprowadzanych regulacji może skutkować karą finansową w wysokości do 20.000.000 euro lub do 4% obrotu z poprzedniego roku obrotowego oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.   Informacja ogólna: Dnia 25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy unijnego […]

Siuda, Filipowski i Partnerzy

MY HOME IS MY CASTLE CZYLI SZERSZE GRANICE OBRONY KONIECZNEJ OD 19 STYCZNIA 2018 ROKU

W piątek, 19 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja uzupełniająca art. 25 kodeksu karnego dotyczący obrony koniecznej.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NIEJASNE PRZEPISY PODATKOWE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ INTERPRETOWANE NA NIEKORZYŚĆ PODATNIKA.

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

WIĘKSZA OCHRONA NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH

W dniu 18 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2361) ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY UTRZYMANY

W dniu 11 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2286) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W PRAWIE SPRZYJAJĄCE INNOWACYJNOŚCI

W dniu 29 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2201) ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ SŁUŻĄCE OCHRONIE PODATNIKÓW PRZED PONIESIENIEM KONSEKWENCJI NIEUCZCIWOŚCI KONTRAHENTÓW

W dniu 24 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2169) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

SIUDA, FILIPOWSKI I PARTNERZY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI PT. „PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” – GDAŃSK 12 GRUDNIA 2017R.

Siuda, Filipowski i Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem” – Gdańsk 12 grudnia 2017r.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

SEMINARIUM KSIĘGOWO – PRAWNO – PODATKOWE 6.12.2017 POZNAŃ

Serdecznie zapraszamy jak co roku do udziału we współorganizowanym przez nas bezpłatnym Seminarium Księgowo-Prawno-Podatkowym, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Poznaniu, tym razem w sali konferencyjnej biurowca Nobel Tower w Poznaniu.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

PRAWNE PROBLEMY SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTWA

W lipcu bieżącego roku opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NIŻSZE OPŁATY EGZEKUCYJNE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ DŁUŻNIKA

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

11 września br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).

Siuda, Filipowski i Partnerzy

RUSZYŁ REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

Dnia 1 października 2017 roku ruszył powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W DNIU 7.11.2017

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych Koło Wielkopolskie oraz spółka prawnicza Siuda, Filipowski i Partnerzy mają zaszczyt zaprosić na konferencję pod nazwą: Firmy rodzinne. Sukcesja. Zabezpieczenie na przyszłość.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Z dniem 1 września 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147).

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W KREDYTACH HIPOTECZNYCH!

Z dniem 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWE ZASADY NAPRAWIANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

Domniemanie istnienia winy oraz szkody oraz możliwość wnioskowania o wyjawienie środka dowodowego to tylko niektóre z nowych rozwiązań.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWE OŚWIADCZENIA W FORMULARZACH DO KRS

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

Siuda, Filipowski i Partnerzy

UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI ? NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 roku, poz. 933).

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW

W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W USTAWIE O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ ? DODATKOWE OBOWIĄZKI SĄDU SPRZYJAJĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

Siuda, Filipowski i Partnerzy

NOWELIZACJA USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 88), na podstawie której dokonano nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r., o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017, poz. 706).

Siuda, Filipowski i Partnerzy

DŁUŻSZY TERMIN NA WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która wydłuża okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

SUROWSZE KARY ZA WYŁUDZANIE VAT

Z dniem 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W PRAWIE CYWILNYM ? SOBOTA JAKO DZIEŃ WOLNY

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w Kodeksie Cywilnym zmieniony został art. 115.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

DUŻE ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – CYFRYZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

Nowelizacja ustawy o KRS stanowi pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego. Planowane wejście w życie ustawy to 15 marca 2018 r., przy czym przepisy dotyczące określonych obszarów cyfryzacji postępowania rejestrowego będą posiadały różne okresy przejściowe (najistotniejszy z nich tj. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ? wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.). Konsekwencją wprowadzenia […]

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA APORTÓW

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych.

Siuda, Filipowski i Partnerzy

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
Mapa dojazdu