Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE KONTROLI ZWOLNIEŃ LEKARSKICH PRZEZ PŁATNIKÓW SKŁADEK ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 20 PRACOWNIKÓW

Na początku stycznia br. do dużych pracodawców zatrudniających, co najmniej 20 pracowników trafiła oficjalna wiadomość mailowa z ZUS informująca o obowiązku kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracowników oraz raportowania ZUS w cyklach miesięcznych (do 15 dnia każdego miesiąca) informacji z przeprowadzonych kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentuje, że „kontrola ma na celu sprawdzenie, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje okres przeznaczony na leczenie i odzyskanie zdolności do pracy, czy nie wykonuje czynności mogących […]

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 STYCZNIA 2019!

Dnia 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, które zmieniły zasady prowadzenia akt pracowniczych.   Okres przechowywania teczek został skrócony z 50 do 10 lat. Pracodawcy uzyskali możliwość wybrania w jakiej formie (papierowej lub elektronicznej) chcą prowadzić teczki pracownicze. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do wysyłania nowych raportów do ZUS.   Skrócenie okresu przechowywania […]

ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

W dniu 12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr Dz.U. z 2018 r. poz. 1118.   Ustawa wprowadza ułatwienie w zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dotychczas umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych musiała być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Od 12 grudnia […]

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE. ZMIANY OD 1 GRUDNIA 2018 ROKU!

Od 1 grudnia 2018 roku e-zwolnienie, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie, będzie już obligatoryjną formą potwierdzenia niezdolności pacjenta do wykonywania pracy w danym czasie. Wgląd do zwolnień lekarskich będzie możliwy jedynie po założeniu konta na platformie ZUS.   Wprowadzenie e-zwolnień (e-ZLA) to znaczne ułatwienie. Lekarz po stwierdzeniu słuszności i zasadności wystawienia zwolnienia wprowadzi odpowiednie dane do systemu teleinformatycznego, informując zarazem ZUS. Zniknie tym samym obowiązek […]

DNIA 22 LISTOPADA 2018 UMOWY TERMINOWE PRZEKSZTAŁCĄ SIĘ W UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Dnia 22 listopada 2018 roku mijają 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Tego dnia nierozwiązane wcześniej umowy terminowe mogą się przekształcić w umowy zawarte na czas nieokreślony. Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku, która ogranicza dopuszczalność przedłużania umów terminowych ponad 33 miesiące oraz limituje ich […]

DALSZE ZMIANY W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

Dnia 1 października 2018 roku weszła w życie druga część zmian wynikających z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, istotną nowością jest konieczność składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą szczegółowo określoną przez Ministerstwo Finansów Warto przypomnieć, że od dnia 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w wersji papierowej przez złożenie wniosku […]

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

Zgodnie z zapowiedziami nasza kancelaria uczestniczyła w kolejnej edycji Konferencji Transport Manager pt.: „PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM”. Konferencja odbyła się w dniu 11 września 2018 roku w Poznaniu. Podczas spotkania mecenas Tomasz Filipowski przedstawił prawne problemy sukcesji działalności gospodarczej. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie. Uczestnikom za udział i duże zainteresowanie prezentowanymi tematami prawnymi. Zapraszamy do pogłębienia wiedzy z tej dziedziny poprzez lekturę naszych aktualności prawnych. […]

BEZ MANDATU ZA BRAK DOWODU REJESTRACYJNEGO I POLISY UBEZPIECZENIA OC

1 października 2018 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602). Od tego dnia jazda bez dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczenia OC nie stanowi wykroczenia i nie jest karana mandatem. Obowiązek posiadania tych dokumentów został zniesiony, ponieważ obecnie nie ma takiej potrzeby. Uprawnione służby (m. in. policja) […]

SZERSZY ZAKRES OCHRONY TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

W dniu 27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) została opublikowana Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotychczasowych uregulowań jest wynikiem wdrożenia unijnej dyrektywy nr 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem […]

Kancelaria Prawna Siuda, Filipowski Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem” – Poznań 11 września 2018 r.

http://konferencje.transport-manager.pl/wp-content/uploads/2018/08/index_poznan_siuda.html

NOWY ROK ZAPOWIADA ZMIANY W PRAWACH RZECZOWYCH

W dniu 27 lipca 2018 roku przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jak już wskazano w jej tytule, dotyczy ona przekształcenia – specyficznego dla polskiego prawa cywilnego – prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, co nastąpi już z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawa […]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – KIEDY ISTNIEJE OBOWIĄZEK POWOŁANIA?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO w art. 37 ust. 1 wskazuje na przypadki obowiązkowego wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas. Są to sytuacje gdy: „a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem […]

USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEKAZANA DO PODPISU

W dniu 6 lipca 2018 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta oprócz regulowania zasad tymczasowego zarządzania takim przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmienia także szereg innych ustaw mających w rezultacie zapewnić komplementarność i spójność wprowadzanej nowelizacją instytucji. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest o tyle […]

ZMIANA ZASAD WSPIERANIA NOWYCH INWESTYCJI

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) została opublikowana Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Stopniowo wygaszane będzie działanie specjalnych stref ekonomicznych, a zwolnienia podatkowe będą mogły być przyznawane dowolnym inwestycjom – niezależnie od ich […]

ZMIANY W TERMINACH PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

Dnia 28 maja 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę skracającą podstawowy okres przedawnienia z 10 do 6 lat. Ustawa nowelizująca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 8 czerwca 2018 roku.   Zmienione zostały kluczowe dla przedawnienia art. 118 k.c. oraz 125 § 1  k.c. które otrzymały brzmienie następujące:   „Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, […]

GROMADZENIE DANYCH PASAŻERÓW LOTNICZYCH

W dniu 14 maja 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 894) została opublikowana Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera. Ustawa określa zasady przekazywania danych pasażerów przez przewoźników lotniczych organom państwa. Przekazywanie tych danych ma na celu wykrywanie i zwalczanie przestępstw, w tym przestępstw o charakterze terrorystycznym. Informacje o pasażerach będzie gromadziła przede wszystkim […]

JESZCZE RAZ O RODO – PODSTAWOWE INFORMACJE

Informacje ogólne: Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie zwane po polsku RODO) to nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Konkretnie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które od dnia 25 maja 2018 roku będzie bezpośrednio obowiązywać i będzie bezpośrednio stosowane również w Polsce.   Poza RODO obowiązywać też będzie nowa ustawa […]

OBOWIĄZEK PODANIA PESEL W CEIDG

UWAGA:  przypominamy że dnia 19 maja 2018 r. mija ostateczny termin, w którym przedsiębiorcy (osoby fizyczne wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) powinni uzupełnić swój wpis w tej ewidencji o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w tej ewidencji zostanie wykreślony z urzędu. Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów które rejestrowały się przed dniem 1 stycznia 2012 r. w gminach i ich wpis został przeniesiony […]

WAŻNE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO KRS

15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany, które weszły w życie 15 marca 2018 roku: Obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej Od dnia wejścia w życie ustawy nie można przekazać sprawozdania […]

OD 1 MAJA 2018 ROKU ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ „UCHWAŁY ANTYSMOGOWE” SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Na podstawie art. 96 ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w dniu 18 grudnia 2017 roku uchwalone zostały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego trzy uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwały te dotyczą odpowiednio obszaru województwa wielkopolskiego, Miasta Poznania oraz Miasta Kalisza. Uchwały wprowadzają zakaz […]

NOWELA KRS

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.398), która w szczególności wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017). Nowelizacja zmienia ponad 30 aktów […]

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

W dniu 1 marca 2018 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o opłatach egzekucyjnych. Przedmiotowe ustawy mają stanowić między innymi remedium na nieprawidłowe wykorzystywanie środków egzekucyjnych przez komorników sądowych, a także swoistą odpowiedź na postulaty „etyki i rzetelności wykonywania zawodu” komornika sądowego. Ministerstwo Sprawiedliwości swym projektem w sposób całkowicie odmienny ukształtowało dotychczas obowiązujące regulacje. Po pierwsze jako novum wprowadzony został obowiązek rejestrowania […]

PROJEKT USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH GOTOWY!

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt nowej ustawy wiąże się z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r. a RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego […]

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH [RODO] – OD MAJA 2018 R.

Ważne: 1.    Dnia 25 maja 2018 r wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 2.    Nowe regulacje znacząco poszerzają zakres obowiązków wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe 3.    Brak przestrzegania wprowadzanych regulacji może skutkować karą finansową w wysokości do 20.000.000 euro lub do 4% obrotu z poprzedniego roku obrotowego oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.   Informacja ogólna: Dnia 25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy unijnego […]

MY HOME IS MY CASTLE CZYLI SZERSZE GRANICE OBRONY KONIECZNEJ OD 19 STYCZNIA 2018 ROKU

W piątek, 19 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja uzupełniająca art. 25 kodeksu karnego dotyczący obrony koniecznej.

NIEJASNE PRZEPISY PODATKOWE NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ INTERPRETOWANE NA NIEKORZYŚĆ PODATNIKA.

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem.

WIĘKSZA OCHRONA NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH

W dniu 18 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2361) ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY UTRZYMANY

W dniu 11 grudnia 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2286) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

ZMIANY W PRAWIE SPRZYJAJĄCE INNOWACYJNOŚCI

W dniu 29 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2201) ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ SŁUŻĄCE OCHRONIE PODATNIKÓW PRZED PONIESIENIEM KONSEKWENCJI NIEUCZCIWOŚCI KONTRAHENTÓW

W dniu 24 listopada 2017 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2169) ustawę z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa.

SIUDA, FILIPOWSKI I PARTNERZY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNEJ KONFERENCJI PT. „PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM” – GDAŃSK 12 GRUDNIA 2017R.

Siuda, Filipowski i Partnerzy zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem” – Gdańsk 12 grudnia 2017r.

SEMINARIUM KSIĘGOWO – PRAWNO – PODATKOWE 6.12.2017 POZNAŃ

Serdecznie zapraszamy jak co roku do udziału we współorganizowanym przez nas bezpłatnym Seminarium Księgowo-Prawno-Podatkowym, które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Poznaniu, tym razem w sali konferencyjnej biurowca Nobel Tower w Poznaniu.

PRAWNE PROBLEMY SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTWA

W lipcu bieżącego roku opublikowany został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

NIŻSZE OPŁATY EGZEKUCYJNE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ DŁUŻNIKA

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników.

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

11 września br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).

RUSZYŁ REJESTR SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

Dnia 1 października 2017 roku ruszył powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W DNIU 7.11.2017

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych Koło Wielkopolskie oraz spółka prawnicza Siuda, Filipowski i Partnerzy mają zaszczyt zaprosić na konferencję pod nazwą: Firmy rodzinne. Sukcesja. Zabezpieczenie na przyszłość.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Z dniem 1 września 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147).

ZMIANY W KREDYTACH HIPOTECZNYCH!

Z dniem 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

NOWE ZASADY NAPRAWIANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

Domniemanie istnienia winy oraz szkody oraz możliwość wnioskowania o wyjawienie środka dowodowego to tylko niektóre z nowych rozwiązań.

NOWE OŚWIADCZENIA W FORMULARZACH DO KRS

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI ? NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 roku, poz. 933).

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW

W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

ZMIANY W USTAWIE O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ ? DODATKOWE OBOWIĄZKI SĄDU SPRZYJAJĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

NOWELIZACJA USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r., o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 88), na podstawie której dokonano nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego.

ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W dniu 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r., o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2017, poz. 706).

DŁUŻSZY TERMIN NA WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która wydłuża okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat.

SUROWSZE KARY ZA WYŁUDZANIE VAT

Z dniem 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

ZMIANY W PRAWIE CYWILNYM ? SOBOTA JAKO DZIEŃ WOLNY

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w Kodeksie Cywilnym zmieniony został art. 115.

DUŻE ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – CYFRYZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

Nowelizacja ustawy o KRS stanowi pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego. Planowane wejście w życie ustawy to 15 marca 2018 r., przy czym przepisy dotyczące określonych obszarów cyfryzacji postępowania rejestrowego będą posiadały różne okresy przejściowe (najistotniejszy z nich tj. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ? wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.). Konsekwencją wprowadzenia […]

ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA APORTÓW

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu