DALSZE ZMIANY W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

Dnia 1 października 2018 roku weszła w życie druga część zmian wynikających z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, istotną nowością jest konieczność składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą szczegółowo określoną przez Ministerstwo Finansów

Warto przypomnieć, że od dnia 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w wersji papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN. Od tego dnia złożenie dokumentów finansowych możliwe było tylko tylko za pośrednictwem nowej usługi pod nazwą Repozytorium Dokumentów Finansowych i polegało na złożeniu sprawozdania finansowego w formie skanu zapisanego w formacie PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powyższe zasady obowiązywały jednak tylko do końca września 2018 roku. Z dniem
1 października b.r., sprawozdania finansowe obligatoryjnie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz powinny być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę sporządzającą dane sprawozdanie oraz przez „kierownika jednostki”, czyli najczęściej przez zarząd spółki. Zgodnie z dodanym przepisem art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do KRS sporządzane mają być w postaci elektronicznej w strukturze logicznej (JPK) oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów. Zatem dokumenty finansowe będą przekazywane do KRS w formie jednolitego pliku kontrolnego. Dokładną strukturę pliku określi (podobnie jak w przypadku innych JPK, np. dotyczących ewidencji VAT) minister finansów.

Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Oznacza to więc, że wszystkie osoby zobowiązane zgodnie z ustawą o rachunkowości do podpisywania ww. dokumentów (w tym wszyscy członkowie zarządu spółki) muszą (co najmniej w chwili podpisywania ww. dokumentów) posiadać jedno ze wspomnianych narzędzi służących elektronicznemu podpisywaniu dokumentów.

Spółki w większości zdążyły już złożyć sprawozdania finansowe w KRS w formie obowiązującej do 30 września 2018 roku, a więc powyższe zmiany zastosują w praktyce dopiero w przyszłym roku, przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r.

 

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu