DŁUŻSZY TERMIN NA WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która wydłuża okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat.

Wprowadzenie powyższej zmiany związane jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 roku (sygn. akt SK 21/14), w którym Trybunał orzekł, że art. 408 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydanym wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że upływ terminu pięcioletniego, przewidzianego w art. 408 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 roku, definitywnie zamykał drogę sądową do wznowienia postępowania i uniemożliwiał wzruszenie orzeczenia sądowego w sytuacji słuszności skargi obywatela. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny, postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu jest z reguły długotrwałe. Może więc zdarzyć się, iż pięcioletni termin upłynie zanim Europejski Trybunał Praw Człowieka wyda prawomocne orzeczenie, uprawniające do złożenia skargi o wznowienie postępowania. Dlatego termin ten, zgodnie z nowelizacją, został wydłużony do dziesięciu lat.

Zgodnie z wolą ustawodawcy termin dziesięcioletni jest terminem jednolitym dla wszystkich podstaw wznowienia, czyli również tych, których nie dotyczyła wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego. Zatem bez względu na to, czy daną sprawą zajmował się Europejski Trybunał Praw Człowieka, każdy uprawniony będzie miał 10 lat na złożenie skargi o wznowienie postępowania w sprawach cywilnych.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu