DUŻE ZMIANY W USTAWIE O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – CYFRYZACJA POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

Nowelizacja ustawy o KRS stanowi pierwszy krok w kierunku pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego. Planowane wejście w życie ustawy to 15 marca 2018 r., przy czym przepisy dotyczące określonych obszarów cyfryzacji postępowania rejestrowego będą posiadały różne okresy przejściowe (najistotniejszy z nich tj. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ? wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.).

Konsekwencją wprowadzenia obowiązku składania wniosków do KRS w formie elektronicznej będzie rezygnacja z gromadzenia przez sądy rejestrowe akt podmiotów podlegających zgłoszeniu do KRS w formie papierowej. Akta rejestrowe będą występowały jedynie w postaci elektronicznej.

W celu zmniejszenia obciążenia sądów rejestrowych, w okresie w którym spółki składają do sądu rejestrowego sprawozdania finansowe, projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów sprawozdawczych w postaci elektronicznej oraz automatyzacje przesyłanych do rejestru w ten sposób dokumentów.

Informatyzacja postępowania rejestrowego będzie dotyczyć również etapu sporządzania aktów notarialnych przez notariuszy. Nowelizacja wprowadza w prawie o notariacie podstawę prawną utworzenia przez Krajową Radę Notarialną Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej. Zgodnie z proponowanymi zmianami niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS notariusz umieści elektroniczny wypis tego aktu w repozytorium, opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakresie procedury składania wniosków do KRS, których podstawą jest akt notarialny ? przedsiębiorca, składając wniosek do sądu rejestrowego, wskaże, jaki numer w repozytorium ma akt notarialny, który chce dołączyć do wniosku. Następnie sąd rejestrowy będzie dokonywał wpisu na podstawie aktu notarialnego udostępnionego mu przez notariusza za pomocą repozytorium.

Kolejną nowością będzie obowiązek dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru, likwidatorów i prokurentów spółki ? poza oświadczeniami tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie ? również adresy do doręczeń. Dodatkowo dane te będą musiały być na bieżąco aktualizowane (przy czym należy wskazać, że w zakresie zarządu spółki z o.o. taki obowiązek wynika już z art. 167 § 3 k.s.h.). Zgłaszane adresy zgodnie z projektem nowelizacji nie będą wpisywane do rejestru, a będą jedynie dołączane do akt rejestrowych.

Ciekawą, a zarazem potrzebną zmianę przewiduje znowelizowany art. 4 ust. 4a oraz 4aa ustawy o KRS. Zgodnie z nim ? od planowanego dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 marca 2018 r.) ? ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości każdy podmiot będzie miał możliwość pobrania odpisu pełnego danej spółki. Podobnie jak w sytuacji mocy prawnej odpisu aktualnego (w dotychczasowym stanie prawnym) pobrany samodzielnie odpis pełny posiadać będzie moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu