NIŻSZE OPŁATY EGZEKUCYJNE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ DŁUŻNIKA

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przewiduje bowiem obniżenie opłaty egzekucyjnej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, jeżeli dłużnik zdecyduje się dobrowolnie spełnić ciążący na nim obowiązek. Zmianie ulegnie też sposób obliczania opłat przy egzekucji świadczeń niepieniężnych i udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Wprowadzona zmiana jest następstwem uznania przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne dotychczasowych rozwiązań w zakresie opłaty stałej, dotyczących sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonuje swój obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego (wyrok z 13.10.2015 r., sygn. akt P 3/14).

Przepisy wprowadzają podział opłaty ostatecznej pobieranej w razie egzekucji świadczeń niepieniężnych lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego na opłatę tymczasową oraz opłatę uzupełniającą. Warunkiem podjęcia czynności przez komornika będzie uiszczenie przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pozostała część opłaty ? opłata uzupełniająca ? będzie pobierana od dłużnika po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji. Co do zasady jej wysokość będzie odpowiadać różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową.

W ustawie zastrzeżono, że dłużnik, który wprawdzie dobrowolnie, jednak dopiero po wystosowaniu do niego wezwania przez komornika, wykona w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania) obowiązek objęty tytułem wykonawczym, będzie musiał ponieść opłatę ostateczną w wysokości 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie wykona obowiązek jeszcze przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobierze opłaty.

Ponadto, uchwalona ustawa obniża dotychczasowe stawki opłat stałych, ustalając je na poziomie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za wprowadzenie w posiadanie, zarząd lub dozór nieruchomości, jak i za egzekucję odebrania rzeczy. W innych przypadkach ostateczna opłata stała będzie wynosić 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 28 października 2017 r.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu