NOWE OŚWIADCZENIA W FORMULARZACH DO KRS

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

Zgodnie z nowo dodanym art. 19c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ?We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?.

Oświadczenie będzie zarówno częścią wniosku o wpis (lub jego zmianę) do rejestru przedsiębiorców obejmującego nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Polski, jak również ma się znaleźć w dokumentach o zmianach wspólników spółki składanych do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Konieczność złożenia oświadczenia będzie spoczywała na tych, których obejmuje termin ?cudzoziemiec? zdefiniowany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawodawca miał tu zatem na myśli:

1.    osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,

2.    osobę prawną mającą siedzibę za granicą,

3.    nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4.    osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w poprzednich punktach.

W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca we wniosku, o którym mowa powyżej, będzie ponadto zobowiązany do zamieszczenia oświadczenia, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa nowelizująca stanowi, że obowiązki wprowadzane jej regulacjami stosuje się wobec zdarzeń, które wystąpią po jej wejściu w życie, tj. po 1 czerwca 2017 roku. Oświadczeń nie będą zatem musieli składać cudzoziemcy już w rejestrze przedsiębiorców figurujący. Chyba, że dokonywać będą wpisu zmian w zakresie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu