NOWE ZASADY NAPRAWIANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ NARUSZENIE PRAWA KONKURENCJI

Domniemanie istnienia winy oraz szkody oraz możliwość wnioskowania o wyjawienie środka dowodowego to tylko niektóre z nowych rozwiązań, które wprowadziła ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132). Nowe przepisy obowiązują od 27 czerwca 2017 roku. Zmiany mają na celu ułatwić dochodzenie roszczeń w przypadku szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Nowy akt prawny implementuje rozwiązania przewidziane w prawie unijnym ? dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/EU z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014, s. 1).

Ustawa wprowadza szereg odrębności w stosunku do wynikających z kodeksu cywilnego zasad deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Przede wszystkim sprawca naruszenia prawa konkurencji odpowiada zarówno wobec osób bezpośrednio dotkniętych tym naruszeniem, jak i osób pośrednio poszkodowanych. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy, przy czym domniemywać się będzie istnienie winy po stronie sprawcy naruszenia. Dodatkowo przyjęte zostało domniemanie istnienia szkody powstałej wskutek naruszenia prawa konkurencji. Wysokość szkody musi jednak zostać skonkretyzowana przez poszkodowanego.

Ustawa wprowadza również pewne odrębności jeśli chodzi o procedurę sądową. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji mają być dochodzone przed sądem powszechnym. Sprawami tego rodzaju zajmują się sądy okręgowe. Dodatkowo wprowadzony został szczególny, nieznany obecnie w polskiej procedurze cywilnej, rodzaj wniosku ? wniosek o wyjawienie środka dowodowego. Instytucja ta polega na tym, że sąd, na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i który zobowiąże się, że uzyskany w ten sposób dowód będzie wykorzystany jedynie na potrzeby toczącego się postępowania, może nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej wyjawienie środka dowodowego, który znajduje się w dyspozycji pozwanego lub osoby trzeciej. Wniosek o wyjawienie, na podobnych warunkach, może złożyć również pozwany. Jednakże prawo wglądu do dowodu uzyskanego na skutek realizacji wniosku o wyjawienie może być ograniczone, jeżeli z dowodem związana jest tajemnica przedsiębiorstwa.

Nowa ustawa wprowadza też korzystniejsze regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 9 nowej ustawy w przypadku roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedawnienia wynosi pięć lat, a jego bieg nie rozpoczyna się przez czas trwania naruszenia (ogólny termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynnej niedozwolonym wynosi 3 lata ? art. 4421 k.c.).

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu