NOWELA KRS

W dniu 15 marca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.398), która w szczególności wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017).

Nowelizacja zmienia ponad 30 aktów prawnych. Na szczególne uwzględnienie zasługują zmiany wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowego, Prawa o notariacie oraz ustawy o rachunkowości. Mimo, iż przedmiotowa nowela wchodzić będzie w życie sukcesywnie (bo aż do dnia 1 marca 2020 roku), warto już w tym momencie zapoznać się z jej najistotniejszymi aspektami.

Wśród szeregu zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, na szczególne uwzględnienie zasługuje ustanowienie przez ustawodawcę nowego rejestru dokumentów finansowych. Już od 15 marca 2018 roku podmioty obowiązane do składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego będą je składać do prowadzonego w systemie teleinformatycznym „repozytorium dokumentów finansowych”. Rejestr będzie jawny – każdy będzie miał prawo do przeglądania repozytorium. Złożone dokumenty mają być bezpłatnie udostępniane. W zamyśle ustawodawcy ma to się przyczynić do zapewnienia większego bezpieczeństwa potencjalnych kontrahentów.

Od dnia 1 marca 2020 roku wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Co prawda urzędowe formularze będą jeszcze wykorzystywane, aczkolwiek tylko w zakresie wpisu do rejestru KRS stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych – z fakultatywną możliwością wpisu do rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nieopłacony wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będzie wywoływał skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego. Jeśli wniosek zostanie złożony w innej formie niż wyżej wskazana, a także nie uiści się wymaganej opłaty od wniosku, podlegać on będzie zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Ponowne złożenie wniosku będzie możliwe po upływie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Niemniej jednak po upływie powyższego terminu oraz w sytuacji, gdy ponownie złożony wniosek nie jest już obarczony żadnymi brakami, ponowne jego wniesienie będzie wywoływać skutki takie, jak przy pierwotnym wniesieniu.

W ustawie o rachunkowości ustawodawca podjął się między innymi zmiany formy w jakiej mają być składane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności jednostki. Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe sporządzane będą w postaci elektronicznej oraz opatrywane w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. To samo dotyczy w szczególności sprawozdań z działalności jednostki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Natomiast w ustawie Prawo o notariacie od 9 kwietnia 2018 roku ustalono, iż Krajowa Rada Notarialna będzie prowadzić Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W rejestrze tym mają być przechowywane elektroniczne wyciągi i wypisy aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokumentów opatrzonych przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w ww. Repozytorium, a nadto na żądanie strony notariusz umieści także elektroniczny wyciąg z tego aktu notarialnego. Co więcej w odniesieniu do dawnych dokumentów, elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej umieszczone będą w Centralnym Repozytorium dopiero na wniosek strony aktu i to w przypadku, gdy akt ten będzie zawierał w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegać będzie złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do ww. rejestru. W innych przypadkach wypisy aktów notarialnych będą umieszczone w Repozytorium tylko, gdy będzie to wynikać wprost z przepisu prawa oraz pozwolą na to warunki techniczno-organizacyjne.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu