NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzenie warunków do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami, a organami administracji.

Ustawa w nowym kształcie wprowadza głównie zmiany w zakresie ogólnych zasad postępowania administracyjnego ? zasad: pewności prawa, bezstronności, proporcjonalności, przyjaznej interpretacji przepisów, współdziałania organów administracji publicznej, równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej, polubownego rozstrzygania sporów.

Do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono dodatkowo definicje pojęć przewlekłości i bezczynności oraz instytucję ponaglenia. Organ prowadzący postępowanie będzie zobowiązany do pouczenia stron o możliwości wniesienia ponaglenia, a w razie jego wniesienia do przekazania ponaglenia organowi wyższego stopnia w terminie nie dłuższym niż siedem dni. Rozpatrzenie ponaglenia przez właściwy organ powinno być dokonane w terminie siedmiu dni od otrzymania.

Nowelizacja zakłada również, że załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Wprowadzono także zmiany w zasadach powiadamiania o czynnościach organów administracji publicznej, w tym wydawanych decyzjach ? przewidziano możliwość dokonywania zawiadomień przez udostępnianie pisma w BIP.

Zmianie ulegną także zasady postępowania dowodowego ? wprowadzono możliwość poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie.

Nowością będzie również instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, mająca na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ, a także instytucja milczącego załatwienia sprawy.

Zmiany dotykać będą również zakresu wydawanej decyzji.

Pojawi się także nowa instytucja mediacji w ramach postępowania administracyjnego, mającą na celu wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

Podstawowym celem nowelizacji jest podniesienie efektywności działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczenie uciążliwości administracyjnych dla obywateli.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu