NOWY ROK ZAPOWIADA ZMIANY W PRAWACH RZECZOWYCH

W dniu 27 lipca 2018 roku przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jak już wskazano w jej tytule, dotyczy ona przekształcenia – specyficznego dla polskiego prawa cywilnego – prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, co nastąpi już z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa obejmuje swym zakresem nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne – i to wraz z budynkami gospodarczymi, garażami,  innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Natomiast ustawa ta nie dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie portów i przystani morskich oraz oddanych w użytkownie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ujawnienie prawa własności nastąpi na podstawie wydanego zaświadczenia przez upoważnione do tego organy administracji publicznej – w zależności od tego kto dotychczas był właścicielem gruntu, względnie od tego kto wykonuje prawo własności Skarbu Państwa. Zaświadczenie co do zasady zostanie wydane z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Procedurę tą można przyspieszyć poprzez złożenie stosownego wniosku. W taki przypadku zaświadczenie winno zostać wydane w ciągu 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. W ciągu 14 dni od dnia wydania zaświadczenia właściwy organ przekaże je do sądu rejestrowego.

Sąd rejestrowy z urzędu dokonywać będzie wpisów własności gruntu w księgach wieczystych, ale także – co ciekawe – wpisu roszczenia o opłatę.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności będzie bowiem odpłatne. Co do zasady nowy właściciel zobowiązany będzie uiszczać na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu stosowną opłatę. Jej wysokość będzie równa dotychczasowej opłacie rocznej ponoszonej z tytułu użytkowania wieczystego. Obowiązek dokonywania wpłat będzie istniał przez okres kolejnych 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Dodatkowo ustawodawca przewidział pewną alternatywę dla „okresowych opłat” w postaci możliwości uiszczenia „opłaty jednorazowej”, w kwocie pozostającej do spłaty. Po uregulowaniu wszystkich należnych opłat, właściwy organ wyda stosowne zaświadczenie, które z kolei właściciel gruntu winien załączyć do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu