Zamówienia publiczne

  1. Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Analiza prawna dokumentacji przetargowej.
  3. Sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Zamawiających i Wykonawców.
  4. Reprezentacja Wykonawców i Zamawiających w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, w szczególności przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
  5. Reprezentacja Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  6. Sporządzanie środków ochrony prawnej w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, odwołań, skarg, odpowiedzi na wnoszone przez innych uczestników postępowania środki ochrony prawnej.
  7. Opracowywanie umów konsorcjum, umów o podwykonawstwo, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu