UŁATWIENIE DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI ? NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 roku, poz. 933). Jak sama nazwa ustawy wskazuje, zmiany mają na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dochodzenie wierzytelności.

W kodeksie postepowania cywilnego zmianie ulegają m.in. przepisy dotyczące postępowania uproszczonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5051 pkt 1 k.p.c. przepisy działu dotyczącego postępowania uproszczonego obejmą roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekroczy tej kwoty. Dotychczas postępowanie uproszczone dotyczyło roszczeń nieprzekraczających kwoty dziesięciu tysięcy złotych, nowe brzmienie powołanego powyżej przepisu przewiduje zatem zwiększenie progu kwotowego do dwudziestu tysięcy złotych.

Istotna dla przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane jest zmiana art. 6411 k.c., który reguluje kwestię odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz zasady zgłaszania podwykonawcy inwestorowi. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu wykonawca nie będzie musiał już przekazywać inwestorowi do zatwierdzenia umowy z podwykonawcą ? wystarczające będzie zgłoszenie inwestorowi zakresu prac przed przystąpieniem do ich wykonywania. Inwestor będzie odpowiadał solidarnie, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie nie będzie wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Warto pamiętać, że do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed 1 czerwca 2017) oraz odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę na podstawie takich umów stosuje się art. 6471 k.c. w brzmieniu dotychczasowym.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu