USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

W dniu 1 marca 2018 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o opłatach egzekucyjnych. Przedmiotowe ustawy mają stanowić między innymi remedium na nieprawidłowe wykorzystywanie środków egzekucyjnych przez komorników sądowych, a także swoistą odpowiedź na postulaty „etyki i rzetelności wykonywania zawodu” komornika sądowego. Ministerstwo Sprawiedliwości swym projektem w sposób całkowicie odmienny ukształtowało dotychczas obowiązujące regulacje.

Po pierwsze jako novum wprowadzony został obowiązek rejestrowania obrazu i dźwięku z przeprowadzanych czynności egzekucyjnych. Nagrania mają stanowić swoisty dowód w sprawie oraz zapewnić „bezstronność i etyczne standardy pracy komorników”.

Po drugie, co istotne, zakres działalność komornika ograniczono do prowadzenia spraw głównie ze swego rewiru. Niemniej jednak od powyższej zasady przewiduje się wyjątki. Komornik może prowadzić egzekucję w sprawach nie należących do jego rewiru w sytuacji, gdy wierzyciel dokona wyboru komornika, a przedmiotowa egzekucja dotyczy wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zabezpieczenia roszczeń, a także wykonywania tytułów wykonawczych i tytułów egzekucyjnych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzule wykonalności. Nadto nastąpi to tylko w sytuacji, gdy przedmiotem egzekucji nie są sprawy dotyczące nieruchomości, w tym sprawy o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń.

Co więcej ustawodawca ukonstytuował reguły wszczęcia egzekucji w przypadku wyboru komornika przez wierzyciela, jednocześnie zakreślając dopuszczalną ilość spraw prowadzonych w takim trybie przez komorników w ciągu roku. Precyzując, komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, gdy w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim nie przekroczyła 1000. Zaś komornik ten może odmówić danemu wierzycieli przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela przekroczyła 100.

Wypada podkreślić, iż między innymi w razie rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów o dopuszczalności przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez komornika lub dopuszczenia się innego naruszenia prawa, Minister Sprawiedliwości z urzędu lub na wniosek prezesa właściwego sądu rejonowego, prezesa właściwego sądu okręgowego lub prezesa właściwego sądu apelacyjnego odwołuje komornika w drodze decyzji – jest to jedno z szeregu zwiększonych uprawnień przyznanych Ministrowi Sprawiedliwości na gruncie ustawy o komornikach sądowych.

Niniejsza ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.ustawa o

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu