USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEKAZANA DO PODPISU

W dniu 6 lipca 2018 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta oprócz regulowania zasad tymczasowego zarządzania takim przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmienia także szereg innych ustaw mających w rezultacie zapewnić komplementarność
i spójność wprowadzanej nowelizacją instytucji.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym jest o tyle istotna, iż stanowi całkowite novum dla przedsiębiorstw spadkodawców będących osobami fizycznymi. Dotychczas z chwilą śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą, jego przedsiębiorstwo przestawało istnieć, a tym samym wygasały wszelkie nawiązane stosunki prawne. Przedmiotowa nowelizacja daje natomiast możliwość kontynuowania prowadzenia takiej działalności przez powołane do tego osoby.
W tym celu ustawa wprowadza nowe pojęcie tzw. „przedsiębiorstwo w spadku” obejmujące składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące jego mienie w chwili śmierci.

Osobą uprawnioną do zarządzania przedsiębiorstwem w spadku będzie zarządca sukcesyjny. Zarządcą takim może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której – w szczególności – nie orzeczono prawomocnie zakazu prowadzenia działalność gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę (spadkodawcę) lub z zakresu zarządu majątkiem. Zarządca sukcesyjny może również zostać wskazany przez samego przedsiębiorcę. Działa on w swoim imieniu, lecz na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Do skutecznego powołania zarządcy wymagane jest dokonanie odpowiedniego wpisu w CEiDG.

Zarząd sukcesyjny wygasa najpóźniej z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, chyba że zostaną spełnione inne przesłanki przewidziane w art. 59 przedmiotowej ustawy. Warto wskazać, że po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jego firma będzie widnieć z dopiskiem „w spadku”.

Co istotne, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do jego powołania, uprawniony do podejmowania czynności koniecznych do zachowania majątku i do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku będzie w szczególności spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy albo spadkobierca testamentowy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie
w spadku.

Nowa ustawa będzie mieć zastosowanie w przypadku, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła po dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ww. ustawy.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu