WAŻNE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO KRS

15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany, które weszły w życie 15 marca 2018 roku:

  1. Obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej

Od dnia wejścia w życie ustawy nie można przekazać sprawozdania finansowego do rejestru sądowego na papierze, zgodnie bowiem z art. 19e ust. 1 nowego brzmienia ustawy o KRS złożenie sprawozdania finansowego następuje poprzez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przepisy przejściowe dopuszczają, że do 30 września 2018r. sprawozdanie może być sporządzone na dotychczasowych zasadach i przesłane w formie skanu. Plik zawierający skan sprawozdania finansowego powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS jako członka organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej, syndyka lub likwidatora (art. 38 ust 2 ustawy zmieniającej) oraz przesłane za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego do repozytorium dokumentów finansowych.

  1. Obowiązek zgłoszenia danych adresowych osób reprezentujących podmiot, likwidatorów i prokurentów oraz obowiązek zgłoszenia danych adresowych członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składając wniosek o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot, likwidatorów i prokurentów mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenie tych osób obejmujące ich adres do doręczeń. Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone wcześniej, należy je złożyć wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego po wejściu w życie nowych przepisów, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia 15 marca 2018 roku (art. 19a ust. 5 ustawy o KRS w zw. z art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zm. ustawy o KRS).

Spółki kapitałowe mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę obejmującą nazwisko
i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia 15 marca 2018 roku.
W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę (art. 19a ust. 5d ustawy o KRS w zw. z art. 37 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zm. ustawy o KRS).

Jeżeli adres do doręczeń osób, o których powyżej znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdorazową zmianę adresu do doręczeń lub danych pełnomocnika, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając nowe oświadczenie tych osób albo aktualną listę.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu