ZMIANY W USTAWIE O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZEJ ? DODATKOWE OBOWIĄZKI SĄDU SPRZYJAJĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OBROTU GOSPODARCZEGO

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016, poz. 1829) nie nakładały na sądy gospodarcze obowiązku wpisywania z urzędu do CEIDG danych podmiotów uprawnionych do działania na rzecz przedsiębiorcy w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Sądy zobowiązane były wpisywać do CEIDG jedynie informacje o ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego bądź też o otwarciu i ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255) dokonała nowelizacji dotychczas obowiązującego art. 25 s.d.g. poprzez wprowadzenie obowiązku wpisywania z urzędu danych syndyka działającego w ramach postępowania upadłościowego, a także nadzorcy lub zarządcy ? podmiotów działających na rzecz przedsiębiorcy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (nowy art. 25 ust. 1 pkt 14 i 15). Wprowadzona zmiana sprzyjać ma poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu