ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA APORTÓW

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek kapitałowych.

Do tej pory w przypadku wnoszenia aportu w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (np. ruchomości, praw autorskich, maszyn czy know-how) opodatkowaniu podlegała wartość wkładu wnoszonego na kapitał zakładowy tj. wartość nominalna udziałów. Wnoszący aport osiągał bowiem przychód od którego, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu należało zapłacić podatek w wysokości 19% (PIT ? w przypadku osób fizycznych bądź CIT ? w przypadku osób prawnych).

Optymalizacja podatkowa polegała wówczas na wniesieniu wkładu z przeznaczenie w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (tzw. agio). Wówczas podatek był naliczany tylko od wartości wniesionej na kapitał zakładowy, a wysokość objętych udziałów powyżej ich wartości nominalnej z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, nie podlegała opodatkowaniu.

Od nowego roku sytuacja ta uległa zmianie na niekorzyść podatnika. Od 1 stycznia 2017 r. przychód podatkowy wnoszącego wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki będzie określany na podstawie wartości wkładu określonego w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku ? na podstawie wartości wkładu określonego w innym dokumencie o podobnym charakterze. Fakt wniesienia aportu z częściowym przeznaczeniem na kapitał zapasowy nie będzie miał już znaczenia pod kątem podatku PIT lub CIT. Będzie mieć jednak nadal wpływ na wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo, wprowadzone zmiany regulują, iż wartość wkładu będzie określana dla wnoszącego na poziomie wartości rynkowej. W przypadku zaniżenia wartości wkładu lub nie określenia jego wysokości, organy podatkowe będą mogły dokonać stosownej korekty do wartości rynkowej wkładu określonej na dzień przeniesienia własności przedmiotu aportu. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami podatkowymi, znaczenia nabierze przeprowadzanie rzetelnej wyceny wkładów niepieniężnych.

Opodatkowaniu jeszcze na starych zasadach (czyli po wartości nominalnej objętych udziałów/akcji) będą podlegać wkłady niepieniężne, których przeniesienie własności nastąpiło w roku podatkowym rozpoczętym przez 1 stycznia 2017 r., a dla których przychód z tego tytułu powstał po 31 grudnia 2016 r.

Siuda, Filipowski i Partnerzy
Spółka Adwokatów i Radców Prawnych


ul. Tylne Chwaliszewo 25 lok B.2.2.1
61-103 Poznań

biuro@siuda-filipowski.pl
tel: +48 61/852 28 09
fax: +48 61/855 75 94
NIP: 778-141- 12-26
REGON: 634507952

Nr konta
PL 80 1140 2017 0000 4402 1307 7816
BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK


Polityka prawna
Mapa dojazdu